Prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR – General Data Protection Regulation, Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, este un act normativ adoptat de Parlamentul Uniunii Europene, în scopul protecției datelor cu caracter personal prelucrate de autoritățile publice sau operatorii economici atunci când activitățile sunt desfășurate de aceste entități în statele membre ale Uniunii Europene (U.E.) sau vizează persoane fizice care au calitatea de cetățean al unui stat membru al. U.E.

Implementarea POCU/4.9/225/117426 presupune relaționarea cu persoane fizice, pe două componente: pe de o parte, sunt vizate persoanele care vor fi testate în scopul depistării (screening), diagnosticării și tratării tuberculozei în faze cât mai precoce, iar pe de altă parte, sunt vizate cadre medicale, asistenți sociali, mediatori sanitari, pentru formarea profesională și perfecționarea metodelor rapide de diagnostic, de tratament și de suport medical al cazurilor de tuberculoză identificate, în vederea îmbunătățirii capacității sistemului sanitar de control al tuberculozei și creării unui mecanism de screening permanent și independent care sa funcționeze în zonele de risc crescut.

Prelucrarea datelor cu caracter personal al persoanelor ce au fost, sunt sau vor fi implicate în proiect sau vor beneficia de serviciile medicale oferite prin intermediul acestuia, se face conform normelor legale în vigoare și a detaliilor prezentate în această pagină de informare.

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului.

În calitatea sa de coordonator al implementării proiectului, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” are, în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 7 din GDPR, calitatea de „operator de date cu caracter personal” pentru toate datele care sunt colectate și prelucrate în vederea implementării acestui proiect.

Datele cu caracter personal pot fi colectate în toate locațiile în care sunt desfășurate activități specifice acestui proiect (pot fi vizualizate aici), iar stocarea și prelucrarea lor se face la sediul central al Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, amplasat în str. Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, cod poștal 050159, telefon centrală 021 335 69 10, adresă email secretariat@marius-nasta.ro .

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor.

Atât datorită caracterului special al datelor prelucrate cât și ca urmare a statutului de „autoritate sau organism public” definit prin art. 2 lit. a) din Legea 190/2018 privind aplicarea GDPR în România, prelucrarea datelor cu caracter personal se face sub coordonarea unui Responsabil cu Protecția Datelor desemnat în cadrul Institutului de Penumoftiziologie „Marius Nasta”. Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat pentru orice solicitare legată de prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1 sau direct, prin email transmis către adresa gdpr@screeningtb.ro .

 1. Categoriile de persoane vizate și modurile de obținere a datelor

Prelucrarea datelor personale pe parcursul implementării POCU/4.9/225/117426, vizează următoarele categorii de persoane:

* persoanele fizice care beneficiază de serviciile cu caracter medical de tip „screening TB” prestate prin implementarea proiectului;

* persoanele fizice care beneficiază de cursuri de pregătire și formare profesională destinate dezvoltării abilităților de diagnostic rapid al cazurilor TB, de tratament și de suport al cazurilor de tuberculoză depistate precoce, de identificare a soluțiilor de sprijin financiar al persoanelor sărace;

* persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al organizațiilor cu care există, poate exista sau este în pregătire, un parteneriat reglementat contractual, al cărui obiect de activitate este destinat sau complementar activităților specifice.

* persoanele fizice care pot dobândi, sunt sau au avut calitatea de partener contractual în Contractele Individuale de Muncă, sau de colaborator, în contractele comerciale, încheiate de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” în vederea asigurării personalului necesar implementării proiectului.

Datele care vizează categoriile de persoane enumerate, pot fi colectate în următoarele modalități:

* direct din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitări privind desfășurarea programului, sau când se răspunde prin intermediul Sistemului Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor Publice (SICAP) solicitărilor Institutului privind achiziția de servicii și produse ce ne sunt necesare desfășurării activităților specifice acestui proiect;

* cu ocazia unor întâlniri directe, între reprezentanții Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” și posibilii beneficiari ai activităților pe care le desfășurăm în cadrul acestui proeict, ori potențiali parteneri contractuali sau colaboratori;

* utilizând informațiile de contact publicate în mod voit de persoanele care se încadrează în oricare din categoriile menționate mai sus, prin intermediul site-urilor INTERNET sau celor de tip social-media;

* direct de la persoanele fizice către care sunt prestate serviciile medicale, sau care vizitează site-ul https://screeningtb.ro ori locațiile și sediile Institutului în care sunt instalate sisteme de supraveghere video.

 1. Scopul prelucrărilor, tipul datelor prelucrate, temeiul juridic și durata prelucrării datelor cu caracter personal.

* În scopul prestării serviciilor medicale către persoanele care beneficiază de acest program, colectăm datele de contact și datele din documentele de identitate, la care se adaugă date preexistente privind starea de sănătate. În plus, pe parcursul efectuării procedurilor medicale de diagnostic sau de restabilire a stării de sănătate, (conform detaliilor prezentate aici), pot fi colectate și alte date privind sănătatea, prin analize și proceduri medicale. Toate datele cu caracter medical, sunt prelucrate în baza acordurilor solicitate de la pacienți în conformitate cu Legea 95/2006 (actualizată) privind reforma în domeniul sănătății, precum și conform art. 6. al. 1 lit. (c), (d) și (e) din GDPR.

Durata prelucrării acestui tip de date, este reglementată prin Nomenclatorul Arhivistic aprobat de Arhivele Naționale în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (actualizată), și poate varia între o perioadă de 3 ani pentru cotoarele biletelor de trimitere/internare/analize sau registrele de investigații medicale și 30 de ani pentru datele stocate în foile de observație clinică sau documente cu caracter similar medicale. Ulterior, o parte din aceste documente sunt transferate către Arhivele Naționale, pentru păstrarea acestora conform termenelor stabilite prin Anexa 6 a Legii 16/1996.

* Pe parcursul desfășurării activităților curente, fie cu caracter medical, fie cu caracter educațional, fie cu caracter logistic-administrativ, reprezentații Institutului pot colecta, accesa și utiliza date cu caracter personal ale unor persoane fizice cu care vor relaționa în funcție de necesități (aparținători, reprezentanți ai unor parteneri contractuali, colaboratori, etc.). În acest scop, sunt colectate datele de contact de tip nume, prenume, nr. de telefon, adresă poștală, adresă de email, prelucrarea lor fiind efectuată atât în baza acordului dat de aceste persoane, în condițiile prevăzute prin art. 6. al. (1) lit. a) și art. 7 din GDPR, cât și în baza art. 6. al. (1) lit. (f) din GDPR, atunci când astfel de date sunt colectate din surse publice.

Durata prelucrării acestor date va fi identică cu durata în care Institutul de Penumoftiziologie „Marius Nasta” își păstrează neschimbat statutul juridic existent la data colectării datelor. Această perioadă poate fi însă restricționată la cererea oricărei persoane vizate, adresată conform detaliilor de la pct. 10 din această informare.

* În scopul încheierii și desfășurării unor activități reglementate contractual, sunt prelucrate datele de identitate de tip nume, prenume, nr. de telefon, adresă poștală, adresă de email, informații din documentele de identitate (CNP, serie și număr, etc.) ale persoanelor care au calitatea de parte contractuală sau reprezentant al acesteia. Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 al. (1) lit. b) din GDPR, durata prelucrării fiind de 3 ani (de la data încetării lor) pentru contractele comerciale uzuale, 10 ani pentru datele colectate din contractele cu caracter financiar-contabil sau de aprovizionare, sau 75 de ani pentru datele constituite în dosarele de personal întocmite conform obligațiilor legale, pe parcursul derulării Contractelor Individuale de Muncă.

* În scopul optimizării conținutului site-ului https://screeningtb.ro conform intereselor și particularitățile tehnice de accesare a acestora de către vizitatori, sunt colectate date cu caracter anonim de tip adresă IP, tip platforma hardware-software folosită pentru accesare, paginile cel mai des vizitate, etc. Prelucrarea acestor date se face anonim (fără identificarea persoanelor vizate), în temeiul art. 6. al. (1) lit. (f) din GDPR pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data obținerii lor. De asemenea, în același scop sunt prelucrate și date rezultate din module cookie instalate în sistemele informatice ale vizitatorilor, în conformitate cu prevederile art. 4 al. (5^1) din Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Mai multe detalii despre modulele cookie și modalitatea în care vă puteți exprima acordul sau dezacordul prelucrării acestui tip de date prin utilizarea setărilor aplicației de navigare pe internet, găsiți la pct. 10 din această informare.

* În scopul respectării obligațiilor impuse prin Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, colectăm prin sistemele de supraveghere video și date cu caracter biometric (foto/video). De regulă, sistemele de supraveghere video sunt instalate astfel încât sa fie monitorizat accesul spre zonele și încăperile în care sunt concentrate bunuri patrimoniale sau cu importanță deosebită, deținute de Institut la sediul principal a cărui adresă e prezentată la pct. 1. Aceste zone sau încăperi, pot fi depozite de materiale sau medicamente, casierii, arhive, servere și baze de date, etc. Zonele în care sunt instalate camere de supraveghere video sunt marcate corespunzător, astfel încât persoanele care doresc să se opună acestui tip de prelucrare a datelor, să le poată evita.

Acest tip de date sunt prelucrate conform prevederilor art. 6 al. (1) lit. (c) GDPR,. Durata de păstrare a acestor date, este de maxim 30 de zile de la data colectării (înregistrării) lor, cu excepția situațiilor când acestea sunt utilizate pentru exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, situație în care datele vor fi prelucrate până la finalizarea acțiunii judecătorești și expirarea termenelor de prescripție specifice.

 1. Obligația de furnizare a datelor.

Cu excepția situațiilor impuse prin lege sau prin reglementările contractelor în care sunteți parte, nu există nicio obligație să ne furnizați datele cu caracter personal pe care vi le solicităm. În situațiile în care refuzați furnizarea unora din datele pe care vi le solicită personalul care participă la îndeplinirea obiectivului acestui program, sau refuzați efectuarea unor proceduri medicale prin care ar putea fi colectate astfel de date, vă rugăm să țineți cont că în lipsa unor soluții alternative care să ofere rezultate echivalente, ne va fi imposibil să prestăm activitățile sau să vă furnizăm serviciile pentru care ați intrat în contact cu Institutul, în special cele cu caracter medical, și care cel mai adesea pot depinde de furnizarea sau colectarea acestor date.

 1. Interesele legitime.

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza art. 6 al. (1) lit. f) din GDPR, interesele legitime în legătură cu care putem efectua astfel de prelucrări, pot fi:

* identificarea și contactarea unor potențiali colaboratori, prestatori de servicii necesare sau complementare activităților specifice acestui proiect;

* efectuarea unor cercetări sau studii medicale – caz în care datele vor fi prelucrate numai după o anonimizare ireversibilă a acestora;

* optimizarea conținuturilor web sau a paginilor social-media gestionate de Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și destinate promovării sau gestionării acestui program;

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” este înscris în Registrul Național al Operatorilor de Servicii Esențiale, având obligația legală de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

Astfel, prelucrarea tuturor datelor deținute de Institut, inclusiv a celor cu caracter personal colectate și prelucrate pe parcursul implementării POCU/4.9/225/117426, se face asigurând confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora, fiind astfel respectată inclusiv obligația impusă prin art. 32 din GDPR.

Pentru asigurarea securității datelor prelucrate, sunt elaborate politici de securitate care descriu modul (procedurile) de utilizare a sistemelor informatice, astfel încât prelucrarea tuturor datelor deținute de Institut să se facă asigurând managementul continuu al tuturor componentelor specifice securității cibernetice:

* Protecția fizică a spațiilor în care sunt utilizate sau amplasate sistemele electronice utilizate pentru prelucrarea datelor;

* Protecția accesului la sistemele informatice, prin politici de gestionare a identității și autentificării personalului autorizat să utilizeze aceste sisteme;

* Protecția datelor prelucrate prin controlul transferurilor de date în/din afara sistemului informatic și alocarea accesului la date în limita atribuțiilor funcționale;

* Asigurarea integrității datelor prin protecția sistemelor și dispozitivelor împotriva erorilor funcționale;

* Asigurarea disponibilității datelor, prin politici de back-up a datelor efectuate în timp real sau planificat.

 1. Datele prelucrate în colaborare cu terțe părți.

Datele colectate și prelucrate prin activitățile specifice implementării proiectului, pot fi puse la dispoziția unor parteneri sau utilizate împreună cu aceștia, prin intermediul unor mijloace comune.

Desigur, nu toate datele colectate de la o persoană vor fi puse la dispoziția unui partener, ci doar acele date necesare furnizării către persoana fizică, a serviciilor pe care partenerul cu care colaborăm pentru implementarea proiectului este autorizat să le furnizeze.

Lista partenerilor cu care colaborăm pentru implementarea acestui proiect, poate fi consultată aici.

În toate aceste situații, accesarea datelor cu caracter personal de către o terță parte, se va face numai în baza unui angajament legal prin care partenerul va fi împuternicit de Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” să acceseze aceste date, numai în măsura în care are capacitatea tehnică și organizatorică să își asume conform art. 26 sau art. 28 din GDPR, obligația de a respecta normele de drept intern în materie, precum și de a asigura un nivel de protecție și securitate a datelor în condiții cel puțin echivalente cu cele asigurate în cadrul Institutului.

 1. Transferul datelor către o țară terță sau o organizație internațională din afara Uniunii Europene

Transferurile de date cu caracter personal în afara României, se fac doar în situații particulare, de exemplu atunci când contractele încheiate între Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” și parteneri externi, impun astfel de transferuri (pentru perfecționare sau formare profesională, cercetare, etc.) sau în vederea protejării intereselor vitale ale pacienților noșțri, ori la cererea acestora.

Dacă transferul datelor trebuie efectuat în afara Uniunii Europene și implicit, în afara jurisdicției GDPR, atunci transferul se va efectua doar în conformitate cu prevederile art. 49 al. (1) lit. (a) – (d) și lit. (e) din GDPR.

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Pentru toate categoriile de persoane fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal enumerate la pct.3, Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” asigură exercitarea tuturor drepturilor legale, după cum urmează:

* Dreptul de acces la datele cu caracter personal, în baza căruia persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor necesare implementării acestui proiect, pot oricând să solicite o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. Datele pot fi obținute în mod gratuit odată pe an, începând cu a doua solicitare din același an calendaristic, fiind percepută o taxă egală cu contravaloarea costurilor administrative.

* Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate în cadrul acestui program de screening, au dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc și despre care persoanele în cauză, constată că sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, dar în condițiile prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR și numai atunci când nu sunt aplicabile prevederile art. 17 al. (3) din GDPR, care permit respingerea unei astfel de solicitări în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru respectarea unor obligații legale ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, pentru îndeplinirea unei activități executate în interes public sau în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

* Dreptul de restricționare a prelucrării.Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale, când se contestă exactitatea datelor – pentru o perioadă care să permită verificarea și corectarea acestora, când se consideră că scopurile în care au fost colectate nu mai justifică prelucrarea lor sau când se contestă legitimitatea prelucrării lor.

* Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor în cadrul acestui program, au dreptul de a se opune, din motive legate de situații particulare în care se pot afla la un moment dat, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

În ceea ce privește prelucrarea datelor anonime preluate automat în momentul accesării serviciilor noastre online, vă puteți opune oricând acestui tip de prelucrare, prin activarea setărilor de confidențialitate ale browser-ului utilizat de dvs., sau prin alegerea unor aplicații care oferă facilități de navigare anonimă pe web, conform detaliilor prezentate la pct. 11.

* Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat prin intermediul sistemelor informatice, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a solicita transmiterea acestor date altui operator, fără obstacole din partea Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”.

* Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, ceea ce nu va afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Exercitarea oricăruia din drepturile enumerate, se poate face prin adresarea unei solicitări prin intermediul datelor de contact prezentate la pct. 1, sau direct, Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, către adresa de email gdpr@screeningtb.ro sau în scris, pe adresa sediului Institutului de Penumoftiziologie „Marius Nasta”, str. Șoseaua Viilor nr. 90, sector 5, București, cod poștal 050159.

La orice solicitare, veți primi un răspuns în termen de maxim 30 de zile, cu detalii privind modul de soluționare a acesteia. Iar atunci când considerați că răspunsul formulat nu este în conformitate cu prevederile legale sau vă sunt încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți inclusiv dreptul de a depune o plângere, conform următoarelor detalii:

* Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, se poate exercita oricând o persoană fizică vizată prin colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru derularea acestui program, consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la tel.+40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro.

 1. Modulele cookie și modul de acceptare sau respingere a lor.

Modulele cookie sunt fișiere mici care sunt salvate pe computerul unui utilizator. Acestea sunt concepute pentru a stoca o cantitate infimă de date specifice unui anumit vizitator și site-ului web accesat de acesta, fiind accesibile atât persoanei care deține calculatorul în care s-au salvat automat aceste module, cât și site-ului web care a transmis acest fișier. Acest tip de prelucrare permite serverului să furnizeze o pagină web adaptată unui anumit utilizator sau, poate chiar să transmită informații de la o vizită pe un site către un alt site similar, cu același proprietar. Dimensiunea acestor fișiere este infimă, nefiind de natură să afecteze capacitatea de stocare a datelor.

Cum aflu dacă sunt activate cookie-urile în browser?

Pentru a verifica dacă browser-ul utilizat pentru navigarea pe Internet este configurat să permită fișiere cookie, va trebui să căutați în opțiunile de setări ale browser-ului, secțiunea dedicată acestor module, de regulă aflată sub titlul „opțiuni de confidențialitate și securitate”. Tot în această secțiune veți găsi informații despre activarea sau dezactivarea modulelor cookie, ștergerea modulelor cookie. Puteți, de asemenea și vizualiza conținutul acestor fișiere.

Ce date se găsesc într-un modul Cookie?

Fiecare fișier de tip cookie este în realitate un mic tabel sau o linie de text care conține perechi de valori (cheie, date) – de exemplu (nume, John) (nume, Smith). Odată ce fișierul cookie a fost citit din computerul vizitatorului unui site de codul de program de pe server-ul de stocare și furnizare a site-ului, datele vor fi preluate și utilizate pentru a personaliza pagina web în mod corespunzător.

Când sunt create cookie-urile?

Scrierea datelor către un modul cookie se face, de obicei, atunci când sunt transmise informații către site-ul web accesat – de exemplu, după ce apăsați un buton tip ‘submit’ (trimite), pagina de tratare a datelor ar putea fi utilizată pentru stocarea valorilor într-un cookie. Dacă utilizatorul a ales să dezactiveze modulele cookie, operația de scriere va eșua și vizitele ulterioare care ar putea extrage informațiile transmise deja, din modulele cookie, fie vor funcționa conform algoritmului prestabilit pentru vizitatori noi, fie vor solicita utilizatorului să reintroducă informațiile care ar fi fost stocate în cookie .

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe site-ul https://screeningtb.ro poate plasa cookie-uri în sistemul dvs. de următarele tipuri:

* Cookie-uri de performanță a site-ului

* Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

* Cookie-uri pentru geotargetting

* Cookie-uri de înregistrare

Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu conțin și nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale obținute indirect prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi informații de trafic celui care gestionează site-ul prin care au fost instalate aceste module. Modulele de date cookie sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

De ce sunt utilizate cookie-urile ?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a unui site, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri foarte greu sau chiar imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare. Iată câteva exemple de facilități care pot fi implementate folosind module cookie:

* Conţinut și servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse și servicii

* Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor

* Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode,funcții de safe search)

* Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site

* Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator

* Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Ce sunt cookie-urile de urmărire?

Unele site-uri web comerciale includ materiale publicitare încorporate care sunt difuzate de un site terț și este posibil ca astfel de anunțuri să stocheze un cookie pentru site-ul respectiv. În acest cookie vor fi stocate informații care ar putea include numele site-ului, anumite produse vizitate, paginile vizitate, etc. Când utilizatorul vizitează mai târziu un alt site care conține un anunț similar încorporat de pe același site terț, agentul de publicitate va putea să citească modulul cookie și să îl folosească pentru a determina unele informații despre istoricul navigării utilizatorului. Acest lucru permite editorilor să difuzeze anunțuri direcționate în interesul unui utilizator, astfel încât, în teorie, să aibă o șansă mai mare de a fi relevante pentru utilizator. Cu toate acestea, mulți oameni văd astfel de “cookie-uri de urmărire” ca o invazie a confidențialității, deoarece permit unui agent de publicitate să construiască profiluri de utilizatori fără consimțământul sau cunoștințele lor.

Cum se pot administra sau șterge cookie-urile ?

Atunci când un site nu oferă mecanisme de selecție sau respingere a modulelor cookie, stocarea acestora pe calculatorul dvs. poate fi controlată prin opțiunea browser-ului care permite refuzul fișierelor de tip cookie. Astfel, prin setările browser-ului se poate opta pentru ca fișierele de tip cookie sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browser-ul sa accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri. Trebuie să țineți însă cont de faptul că dezactivarea sau ștergerea anumitor cookie-uri poate să afecteze în mod negativ sau să limiteze unele funcționalități din site-uri.

Pentru a controla din browser modul în care accepți modulele cookie, puteți accesa unul din link-urile de mai jos – în funcție de browser-ul folosit de dvs.:

Google Chrome(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB)

Mozilla Firefox(https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored)

Internet Explorer(https://support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Safari(https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac)

Opera(https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/)

Edge(https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)

Ultima actualizare: iunie 2021.

Întrucât informațiile din această pagină web pot fi modificate în funcție de evoluția legislației care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ori de modificarea procedurilor interne utilizate pentru prelucrarea acestui tip de date, vă rugăm să consultați aceste informații ori de câte ori doriți detalii despre modul în care sunt colectate și prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.