Anunț recrutare personal pentru caravanele de screenig TB

ANUNȚ DE RECRUTARE PERSONAL PENTRU PROIECTUL SCREENING TB

Primul și cel mai mare proiect de screening al tuberculozei din România ultimilor 30 de ani caută membri pentru echipele care vor însoți caravanele care vor străbate România în următorii trei ani.  Se caută personal pentru următoarele trei poziții:

 • asistent medical de radiologie
 • registrator medical
 • responsabil logistică screening

Toate detaliile referitoare la cerinte, cv și alte amănunte la găsiti pe site-ul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” în linkul alăturat: https://marius-nasta.ro/anunt-selectie-personal-proiect-pocu-4-9-pentru-functiile-de-registrator-medical-responsabil-logistica-si-asistent-medical-radiologie/

ATENȚIE: e necesar să descărcați atașamentul din linkul de mai sus

CV-urile se depun până la data de 17 septembrie la adresa:

Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”

Serviciul R.U.N.O.S.

Soseaua Viilor, nr 90

Bucuresti, sectorul 5

Anunțul oficial poate fi citit mai jos, detaliile inscrierii le aflați de pe siteul www.marius-nasta.ro

ANUNŢ

DE RECRUTARE ȘI SELECTIE PERSONAL

PENTRU PROIECTUL POCU 4.9

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” organizează procedura de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următorelor posturi vacante în cadrul ProiectuluiOrganizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”(POCU 4.9):

Proiect POCU 4.9 Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”
Cod proiect: 117426
Nr. crt. Denumirea functiei Nr luni Ore/ luna Functie si Cod COR Nr posturi
1  Registrator medical 41 84 334401 5
2 Responsabil logistica screening 41 84 832203 6
3 Asistent medical de radiologie 41 63 325901 6

 

1) Poate participa la selecție pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la selectie;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. h) candidatul trebuie sa faca dovada experientei relevante in domeniul de activitate specifica, cu durata minima prevazuta in fisa de post.

2) În vederea participării la procesul de recrutare și selectie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii depun, la secretariatul comisiei de recrutare și selecție, dosarul de selecție care va conţine în mod obligatoriu:

 1. a) Cererea de înscriere în procesul de recrutare și selecție adresată managerului institutului (Anexa 1);
 2. b) CV, datat și semnat pe fiecare pagină, în format Europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;
 3. c) copii conform cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, după caz;
 4. d) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei);
 5. e) adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări (originalele sunt necesare pentru certificare);
 6. f) documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări etc.), copii conforme cu originalul;
 7. g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;
 8. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selectie, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 9. i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat în proiect (Anexa 2).

Lipsa documentelor, neconcordanța între informațiile din dosar și documentele solicitate candidaților, depunerea acestora la altă adresă decât cea indicată în anunț sau după termenul limită precizat atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului.

3) Candidaţii depun dosarul pentru înscriere în procesul de recrutare și selectie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de selectie, până la ora 13.00 a ultimei zi de înscriere, la secretariatul comisiei de recrutare și selectie:

Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”

Serviciul R.U.N.O.S

Șos. Viilor nr. 90 Sector 5 București

4) Criteriile specifice pentru ocuparea posturilor:

 1. experiența profesională
 2. competențe și abilități de comunicare
 3. capacitate de analiză și sinteză
 4. abilitățile impuse prin fișa postului
 5. experiența in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila in domeniul medical

5) Evaluarea aplicațiilor primite, probele de selecție, desemnarea candidaților admiși:

 1. a) prima etapă a procesului de evaluare și selecție constă în verificarea conformitatii dosarelor depuse de candidați; pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească toate condițiile obligatorii din anunțul de recrutare și selecție; verificarea dosarelor înregistrate din punct de vedere al existenței tuturor documentelor solicitate, precum și al conformității acestora cu originalul, acolo unde este cazul, va fi realizată de secretarul Comisiei de recrutare și selecție;

Numai candidații ale căror dosare sunt conforme cerințelor vor fi admiși în această etapă;

 1. b) etapa a doua constă în evaluarea candidaților de către Comisia de recrutare și selecție:
 • vor fi analizate CV-urile primite și celelalte documente depuse, utilizându-se Grila de recrutare și selecție (Anexa 3) Punctajul minim pe care îl poate obține un candidat în faza de evaluare a documentelor este de 60 de puncte din maximum de 100 de puncte pentru a putea fi admis in faza de interviu. Punctajul final obținut la in aceasta etapa va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare și selecție;
 • verificarea cunoștințelor și/sau a aptitudinilor candidaților se va realiza prin interviuri individuale; interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de recrutare și selecție în ziua desfășurării acestei probe pe baza criteriilor de evaluare; criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt: abilitățile de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilitățile impuse prin fișa postului, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză; această probă se va desfășura la sediul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, prin prezența fizică a candidatului în fața comisiei de recrutare și selecție. Punctajul maxim posibil acordat unui candidat este de 100 puncte iar minimul admisibil va fi de 60 puncte; punctajul final obținut la interviu va fi media aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de recrutare și selecție consemnate in Anexa 3.
 1. c) rezultatele procesului de recrutare și selecție vor fi publicate prin afișarea la avizierul unității si pe site-ul web (marius-nasta.ro) în termen de o zi lucrătoare de la data încheierii sesiunii de interviuri;

Rezultatul final al procesului de recrutare și selecție va fi media aritmetică a punctajelor obținute de candidați la cele două etape: evaluarea documentelor si interviul. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita posturilor din anunțul de recrutare și selecție.

6) Soluționarea contestațiilor

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție, cu excepția cazului în care intervin zilele de repaos obligatorii, situație în care termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării.

Contestațiile vor fi soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la încheierea termenului de transmitere a contestațiilor. Nota acordată după contestații rămâne definitivă și rezultatele contestațiilor vor fi publicate prin afișare la avizier și pe pagina web a unității (www.marius-nasta.ro) în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de soluționare a contestației.

7) Candidații selectați vor fi angajați pe bază de contract individual de muncă pentru perioada determinată, numai după obținerea avizului OIR-POSDRU Regiunea București Ilfov din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aplicând prevederile legale în vigoare, procedurile interne, prevederile Ghidului Solicitantului Orientări Generale/Condiții Specifice/Manualul beneficiarului și prevederile contractului de finanțare.

 

 

8) Calendarul desfasurarii procedurii de recrutare si selectie:

Etapa Perioada
Depunerea dosarelor candidatilor 04.09- 17.09.2019 pana la ora 13.00
Afisarea tabelului cu persoanele admise pentru etapa de evaluare (dosare complete, documente de suport conforme) si programarea desfasurarii interviurilor 19.09.2019
Desfasurarea interviurilor 23.09 – 25.09.2019
Afisarea rezultatelor procesului de recrutare si selectie 26.09.2019
Depunerea contestatiilor 27.09.2019
Solutionarea contestatiilor 30.09.2019
Afisarea solutionarii contestatiilor 01.10.2019

9) Bibliografia:

 • Conform anexei prezentului anunţ de selecție (Anexa 4).

10) Tematica pentru selecție:

 • Conform anexei prezentului anunţ de selecție (Anexa 5).

11) Fișele de post corespunzătoare posturilor vacante pentru ocuparea cărora se organizează procesul de recrutare și selecție sunt anexate prezentului anunț de selecție (Anexa 6).